Forum Młodych Ludowców jest oficjalną młodzieżówką Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL). Działa jako stowarzyszenie w oparciu o własny statut i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. FML działa od 2000 roku i utworzone zostało z inicjatywy młodych działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego z terenu województwa lubelskiego (choć istnieją także dokumenty, że pierwsze struktury FML powstały już w 1999 roku w Nowym Sączu). Pierwszym Prezesem Forum Młodych Ludowców był Piotr Sawicki. W roku 2001 zastąpił go Witold Perka, w latach 2005-2013 Prezesem był Dariusz Klimczak, natomiast w latach 2013-2017 był Tomasz Pilawka. Obecnym szefem młodzieżówki od 2017 roku jest Miłosz Motyka.

FML ma struktury we wszystkich województwach, w tym w większości powiatów. Według wszelkich oficjalnych danych należy do czołówki najlepiej zorganizowanych organizacji młodzieżowych działających na polskiej scenie politycznej.

Forum Młodych Ludowców jest stowarzyszeniem, które stawia sobie za cel aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i propagowanie demokratycznych zachowań, szczególnie w środowisku ludzi młodych. Nasz nowoczesny i dynamiczny charakter łączy się nierozerwalnie z najlepszą tradycją polskiej demokracji, której czujemy się spadkobiercami. Osiągnięcia takich mężów stanu jak Karol Eugeniusz Lewakowski, Wincenty Witos (Premier Rządu RP podczas wojny polsko-bolszewickiej), Maciej Rataj (Marszałek Sejmu RP, dwukrotnie sprawował funkcje głowy państwa), czy Stanisław Mikołajczyk (premier rządu RP na uchodźstwie) są dla nasz wzorem i pokazują jak należy uczciwie i wytrwale pracować na rzecz Ojczyzny.

Hasła lansowane przez różne środowiska muszą pokrywać się z rzeczywistością. Dzisiejsza niechęć do uczestnictwa w życiu społecznym zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków jest niestety złą prognozą dla przyszłości naszej demokracji, demokracji, której trzeba się wciąż uczyć. Dlatego Forum Młodych Ludowców jest właściwym miejscem do aktywnego rozwoju i budowania lepszej przyszłości dla młodych ludzi i dla naszego Kraju. Zapraszamy do współpracy!

Polskie Stronnictwo Ludowe jest spadkobiercą historycznych tradycji politycznego ruchu ludowego w Polsce.

Nawiązuje do dorobku partii chłopskich okresu międzywojennego i ruchu oporu w latach okupacji hitlerowskiej. Jest bezpośrednim kontynuatorem PSL utworzonego przez Wincentego Witosa i Stanisława Mikołajczyka w 1945 roku.

Polskie Stronnictwo Ludowe jest ogólnonarodową partią polityczną, wyrosłą ze szlachetnych tradycji Ruchu Ludowego, dążącą do urzeczywistnienia swego programu dla dobra Narodu i Państwa Polskiego. PSL jest najliczniejszą partią polityczną w Polsce. Skupia około 140 tysięcy członków. Posiada struktury we wszystkich województwach, w 90% gmin i w około 35% wsi, a także w osiedlach i dzielnicach wielkich aglomeracji.

Obecne PSL powstało na Kongresie Jedności Ruchu Ludowego 5 maja 1990 r. w Warszawie, który był uwieńczeniem procesu jednoczenia się różnych partii i środowisk ludowych, rozpoczętego w 1988 roku. W jego skład weszły: Polskie Stronnictwo Ludowe – Odrodzenie powstałe na bazie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Polskie Stronnictwo Ludowe (wilanowskie) skupiające głównie działaczy PSL z lat 1945-1947 oraz inne ugrupowania ludowe.

Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią ogólnonarodową, o charakterze centrowym, opierającą się na wartościach ludowych, narodowych i chrześcijańskich, rozwijającą ideologię agraryzmu. Najwyższą władzą w PSL jest Kongres, zwoływany co cztery lata, a między Kongresami – Rada Naczelna. Najwyższym organem wykonawczym jest Naczelny Komitet Wykonawczy.

Z Polskim Stronnictwem Ludowym ideowo i programowo utożsamiają się: Związek Młodzieży Wiejskiej, Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych i Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne.

Posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego w Parlamencie Europejskim należą  do Europejskiej Partii Ludowej (EPL). EPL łączy centrowe i centroprawicowe proeuropejskie siły polityczne z państw członkowskich Unii Europejskiej dążące do realizacji wspólnego celu, którym jest stworzenie bardziej konkurencyjnej, demokratycznej i bliższej obywatelom Europy oraz społecznej gospodarki rynkowej.

Grupa EPL ma spośród wszystkich grup największy wpływ na kształtowanie porządku obrad Parlamentu oraz na wyniki głosowania w kluczowych debatach. Jej silną pozycję potwierdza fakt, że od 1999 r. grupa EPL ma największy odsetek przegłosowanych projektów na comiesięcznych posiedzeniach plenarnych Parlamentu Europejskiego.

Celem PSL jest:

a) zapewnienie bezpieczeństwa i siły Polski oraz jej suwerenności politycznej i gospodarczej dla uzyskania i utrzymania trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego państwa oraz dostatniego bytu jego obywateli,

b) zachowanie pełnej demokracji politycznej, ekonomicznej i społecznej, poszanowanie i obrona praw do rozwoju i godnego życia dla wszystkich obywateli państwa polskiego,

c) kształtowanie życia społecznego na zasadach samorządu, przy respektowaniu koniecznych funkcji państwa,

d) ochrona środowiska naturalnego i krajobrazu kulturowego jako narodowego dobra warunkującego zrównoważony rozwój i tożsamość narodową,

e) kultywowanie szlachetnej historii Ruchu Ludowego i jego osiągnięć – z wiarą, że to co służy człowiekowi, będzie zawsze zajmować właściwe dla siebie miejsce.